Pravidla soutěže

SOUTĚŽ S REPRE

Poskládej shodnou jedenáctku, ve které vyběhnou reprezentanti k duelu s XXX ZÍSKEJ šanci vyhrát podepsaný dres či oficiální merch hrdých lvů!

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže o ceny partnerů Reprezentace (dále jen „soutěž“):

I. Obecná ustanovení

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost STES a.s. se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 49704516, DIČ: CZ49704516, zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10954, den zápisu: 18. 8. 1993. (dále jen „vyhlašovatel“)

II. Doba trvání a princip akce

 1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 1. do 31. 12. na internetové stránce www.hrdilvi.cz.
 2. Podmínkou účasti v soutěži je registrace na www.hrdilvi.cz a přihlášení k odběru novinek Reprezentace
 3. Pro zařazení do soutěže je nutné zadat svou emailovou adresu a následné potvrzení registrace skrze zadanou emailovou adresu.
 4. Po potvrzení emailu je účastník zařazen do slosování.
 5. Do soutěže se může účastník zařadit pouze jednou.
 6. Ze všech emailů účastníků losovací systém automatizovaně vylosuje každý 1. den v měsíci 3 výherce.
 7. Výherci budou kontaktováni bezprostředně po slosování.
 8. Podmínkou získání výhry je dodržení a splnění podmínek těchto pravidel. Tato soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné.

III. Informace ke zpracování osobních údajů účastníka v rámci akce

Vyhlašovatel v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje účastníka v rozsahu: email, a to za účelem umožnění jeho účasti v soutěži, jeho kontaktování, předání výhry či případného vyřízení stížností.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník soutěže (tj. umožnění účasti v soutěži a její administrace). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu tří let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo souhlas neodvoláte.

Osobní údaje účastníka může vyhlašovatel předat vybranému spolehlivému partnerovi v pozici zpracovatele osobních údajů, který pro soutěž zajišťuje administrativní a technickou podporu.

Podrobnější zásady o zpracování osobních údajů vyhlašovatelem jsou dostupné na webu https://www.hrdilvi.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-pro-marketingove-ucely/. Na tomto webu je také možné uplatnit jakoukoli žádost o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů účastníka nebo využití práv účastníka, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti společnosti STES a.s., jakožto správci, stížnost).

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí v soutěži. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebude moci v soutěži pokračovat podle plánu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci.
 2. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti sankcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit účastníka ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

Datum vydání Pravidel: 01. 01. 2023