Pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže společnosti STES a.s. – „FANKARTA“

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže společnosti STES a.s. pro fanoušky české fotbalové reprezentace v termínu včetně na území České republiky (dále jen „soutěž“).

II. Pořadatel soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je společnost STES a.s., se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 497 04 516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10954 (dále jen „pořadatel“), jakožto marketingový smluvní partner Fotbalové asociace České republiky, se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 004 06 741, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1066 (dále jen „FAČR“).

III. Čas a místo konání soutěže

 1. Soutěž probíhá v termínu ode dne 23. 9. 2022 do 30. 9. 2022 do 00:00 hod. na území České republiky. 

IV. Účast v soutěži

 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která zároveň akceptuje pravidla soutěže a splní její podmínky stanovené tímto dokumentem (dále jen „soutěžící“).
 2. Osoba, která nesplní pravidla a podmínky soutěže stanovené tímto dokumentem, bude ze soutěže automaticky vyloučena.
 3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké, a dále také zaměstnanci FAČR a osoby jim blízké, zaměstnanci jejich dceřiných společností a osoby jim blízké (dále jen „zaměstnanec pořadatele“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele.

V. Podmínky soutěže 

 1. Soutěžící, který má zájem zúčastnit se soutěže, si stáhne Fankartu a vyplní celý registrační formulář na webových stránkáchhrdilvi.cz, a tím bude zahrnut do slosování o výhry, které jsou uvedeny v oznámení příslušné soutěže.
 2. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, stejně tak ji může pouze jednou vyhrát, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho celé jméno.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout o výhře v soutěži s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 5. Pořadatel není povinen uchovávat dotazy soutěžících a není povinen na dotazy soutěžících odpovídat.
 6. Pravidla soutěže jsou veřejně dostupná na odkazu https://www.hrdilvi.cz/pravidla-souteze na stránce Hrdilvi.cz. Každý soutěžící je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na stránce pořadatele.

VI. Mechanismus soutěže 

 1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
 2. Ze všech registrací, které byly vyplněny v příslušném období, vylosuje pořadatel výherce. Každý soutěžící se musí prokázat Fankartou ve svém telefonu. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže. 

VII. Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
 2. Každý výherce bude informován o výhře na webových stránkách hrdilvi.cz. Zároveň odešle pořadatel vítězům soukromou emailovou zprávu s informací o výhře.
 3. Soutěžící je povinen do 3 dnů doručit pořadateli odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno, vyfocenou Fankartou v telefonu a platnou doručovací poštovní adresu v České republice, na kterou mu bude zaslána výhra. Pořadatel odešle výhru na tuto adresu do 30 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů výherci.
 4. Výhry budou výhercům předány buď v sídle pořadatele nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení.
 5. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně pořadatele či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď s uvedením celého jména a doručovací adresy, propadá tato výhra pořadateli soutěže.
 6. Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 7. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.
 8. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění pořadatele, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po pořadateli či osobách, se kterými pořadatel při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.
 9. Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené soutěžícím v soutěži či s užíváním výher.

VIII. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 

 1. Soutěžící poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku pořadateli výslovný souhlas s tím, aby pořadatel soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány pořadatelem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.
 2. Pořadatel tímto informuje soutěžícího, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že soutěžící má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla pořadatele.
 3. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.